Hvorfor Playswork?

Playswork er et spillbasert læringsverktøy som hjelper virksomheter med å utvikle ny eller endret atferd innenfor fysiske omgivelser og bygg.

Verktøyet er aktuelt for virksomheter som står overfor, er i gang med – eller nettopp har foretatt en endring i måten de arbeider på.

For å lykkes med endringsprosesser må alle ha en forståelse for at atferd må justeres og utvikles parallelt med endringene i det fysiske arbeidsmiljøet. Ansatte må involveres og motiveres til å ta nye, bevisste og proaktive valg, gjerne flere ganger daglig, om hvordan de skal utføre sine arbeidsoppgaver etter hva som til enhver tid er mest hensiktsmessig. Dette kan f.eks. handle om bruk av nye verktøy, rutiner, lokaliteter og systemer, eller nye spilleregler som følger av tettere samhandling med kolleger.

Ved å tilby en tilpasset læringsopplevelse gjennom Playswork kan virksomheten sørge for at de ansatte får den nødvendige kunnskapen og ferdighetene de trenger for å forstå og kunne tilpasse seg i endringsprosessen.

Om spill som læringsverktøy

Spillbasert læring er en effektiv måte å engasjere og motivere ansatte til å lære bestemte kulturelle og atferdsmessige endringer i virksomheten eller på arbeidsplassen.

Spillbaserte aktvitieter kan gjøre læringsopplevelsen mer underholdende og engasjerende og dermed øke oppmerksomheten for temaet.

Ved å simulere og visualisere gjenkjennelige dilemmaer og utfordringer i en aktuell kontekst, kan medarbeidere og ledere kan teste ut sin atferd i ulike situasjoner på en trygg og engasjerende måte

Spillbaserte læringsplattformer kan gi spilleren tilbakemeldinger og evaluering på prestasjoner og ferdigheter. Dette bidrar til en kontinuerlig læringsprosess, og gir mulighet til å forbedre evnene og tilpasse seg behovene i virksomheten.

Erfaring og læring fra spillet gir grunnlag for dialog med andre spillere, og skaper felles narrativer som igjen kan overføres til “virkeligheten”, gjennom å sette opplevelsene fra spillet i perspektiv til den nye arbeidshverdagen og diskutere dilemmaene man settes overfor i simuleringen.

Spillbasert læringsverktøy er en kostnadseffektiv løsning for organisasjoner som ønsker å iverksette og implementere kulturelle og atferdsmessige endringer. Simulering og trening kan utføres på nettet, og krever minimal investering sammenliknet med tradisjonelle læringsprosesser, kurs og workshops.

Når kan man bruke Playswork? 

Playswork er et dynamisk læringsverktøy som kan brukes på strategisk vis flere ganger i løpet av en endringsprosess; fra beslutningen om endringer tas til man har iverksatt nye løsninger, arbeidskultur og atferd – og videre til man skal evaluere og gjøre etterjusteringer.

Modning tar tid og ved å ta i bruk Playswork en eller flere ganger i overgangen til den nye hverdagen har man mulighet til å gå proaktivt inn i endringsprosessen.

Med Playswork er det mulig å eksperimentere og teste ut ny kultur og atferd på en trygg og risikofri måte, samtidig som man kan se konsekvensene av de valgene man tar innenfor spillets rammer.

Det er mulig å innsamle data (anonymt) for hvordan de som har gjennomført spillet handler og hvilke valg de tar. Spilldata kan f.eks. brukes til å utarbeide felles «kjøreregler» og utvikle ny kultur i virksomheten eller fortløpende evaluering av endringsprosessene.

Playswork kan også brukes som et on-boarding verktøy i opplæringen av nye medarbeidere.

Tilpasninger og moduler

Playswork er utviklet slik at det kan tilpasses og skreddersys for de behovene og situasjonene som er aktuelle for den enkelte virksomheten.

Overordnet er dette moduler som kan omhandle Nye arbeidsformer, Ny atferd, Ledelse og Kultur og Tjenesteutvikling. Herunder er det ulike temaer som kan jobbes med f.eks. ulike arbeidsformer, sikker atferd i virksomheten, verdier, ledelse og forskjellige tjenester.

Hver modul tilpasses alltid kundene slik at det er vante situasjoner, dilemmaer og språkbruk som simuleres i plattformen. Vi vil gjerne samarbeide med virksomheten din om å utvikle verktøyet vårt enda mer. Derfor søker vi organisasjoner som vil være med på utviklingsreisen som pilotprosjekt.

Vi hjelper din virksomhet med å legge en plan for strategisk endringskommunikasjon og hvordan man håndterer usikkerhet i organisasjonen.

Vi kan bistå i involveringsprosesser med utvikling av kjøreregler og bevisstgjøring av betydning av ny atferd og sikre oppfølging og evaluering ifm. læringsmål etter ibruktagelse, tilpasning og justering.

Gjennom prosessen kan vi jobbe med gevinstrealisering og jobbe systematisk med å dokumentere endringene.

Om aktivitetsbasert arbeidsform

Aktivitetsbasert arbeidsform innebærer at alle i virksomheten er fullt mobile og at ingen ansatte har faste plasser, det vil si at man flytter seg rundt en eller flere ganger i løpet av arbeidsdagen ettersom hvilke fasiliteter man trenger for å utføre arbeidsoppgavene sine på den beste måten.

Lokalene tilbyr et bredt spekter av rom og soner som skal støtte de aktivitetene og oppgavene som medarbeidere og ledere har i løpet av en dag. Det kan f.eks. bety at gå til et møterom for møter med andre, en stillesone for individuelt konsentrasjonsarbeid eller et prosjektrom eller en samhandlingssone, hvor man kan fokusere og diskutere med teamet sitt om en særlig oppgave.

Ved overgang til aktivitetsbasert arbeidsform vil de ansatte ha behov for å tilegne seg ny kompetanse til å planlegge dagen sin, finne ut av hvilke behov man har for å løse dagens jobb og lære seg hvilke kjøreregler som gjelder når man jobber i det aktivitetsbaserte arbeidsmiljøet.